KVALITA PRÁCE, ENVIRONMENT

Kontrola kvality riadenia a vykonávania prác je uskutočňovaná na základe požiadaviek noriem STN EN ISO 9001, 14 001, STN OHSAS 18 001. Firma Vertikal - Solid spol. s r.o. vstúpila do procesu získavania certifikátu kvality v novembri 1999 a certifikačný audit úspešne prebehol v mesiaci máj 2000 a následne recertifikačný audit pri prechode na normy ISO 9001:2000 (Systém manažérstva kvality) v novembri 2003, s platnosťou certifikátu do roku 2007.

V roku 2004 firma získala certifikačným auditom certifikáty noriem STN EN ISO 9001, 14 001, STN OHSAS 18 001. Od tohto obdobia boli vo firme vykonané viaceré recertifikačné a zákaznícke audity a ich platnosť si môžete overiť tu:

abrazívne čistenie a povrchová úprava
abrazívne čistenie a povrchová úprava (EN)
otryskávanie a povrchová úprava, ...
otryskávanie a povrchová úprava, ...(EN)
opravy elektrických zariadení
opravy plynových zariadení, ...

Politika integrovaného manažérskeho systému spoločnosti VERTIKAL - Solid, spol. s r.o. Rožňava

Spoločnosť uplatňuje, udržuje a zlepšuje integrovaný manažérsky systém (IMS), zahrňujúci systém manažérstva kvality (SMK), systém environmentálneho manažérstva (SEM) a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (SMBOZP).

Spoločnosť sa zaväzuje dôslednou aplikáciou zásad integrovaného manažérskeho systému všetkými zamestnancami dosiahnuť a zabezpečiť trvalé zlepšovanie procesov a výkonov spoločnosti s dôrazom na:

Politika integrovaného manažérskeho systému

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre dodržiavanie a rozvíjanie zásad tejto politiky:

Spokojnosť zákazníkov

Monitorujeme informácie týkajúce sa vnímania zákazníkov o plnení ich požiadaviek,

Zabezpečujeme plnenie očakávaní zainteresovaných strán pre dosiahnutie ich spokojnosti a k získaniu konkurenčných výhod.

Zodpovednosť

Rozhodujúcu zodpovednosť za prosperitu a trvalé zlepšovanie má vedenie spoločnosti,

Požiadavky na bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia súvisiaceho s procesmi spoločnosti sú rovnocenné s požiadavkami na kvalitu produktov a sú súčasťou podnikateľských aktivít vedenia spoločnosti,

Zdôrazňujeme osobnú zodpovednosť jednotlivcov bez ohľadu na ich začlenenie v organizačnom poriadku spoločnosti,

S rozvahou využívame finančné zdroje pri rozvoji výrobnej základne a technológie výrobných procesov a zvažujeme ich efektívnosť v súlade so zásadami tejto politiky.

Systematický prístup

Vytvorili sme, udržiavame a zlepšujeme systém integrovaného manažérstva zameraný na kvalitu produkcie, BOZP a ochranu životného prostredia,

Tvoríme a aktualizujeme riadiace akty spoločnosti na základe platnej legislatívy k zaisteniu požadovanej úrovne BOZP a životného prostredia s jasným vymedzením právomocí a zodpovedností jednotlivých zamestnancov a kooperujúcich spoločností.

Dodávatelia

U kooperačných dodávateľov stavieb preverujeme ich prístup k otázkam BOZP a životného prostredia a toto kritérium berieme do úvahy pri ich výbere,

Uprednostňujeme používanie materiálov a technológií, ktoré minimalizujú vplyv na životné prostredie.

Komunikácia

Využívame nástroje pre internú komunikáciu na informovanie zamestnancov a kooperujúcich osôb o rizikách ohrozujúcich ich zdravie a životné prostredie,

Vhodným spôsobom oboznamujeme so znením tejto politiky všetkých zamestnancov spoločnosti, obchodných partnerov a verejnosť.

Dohľad a prevencia

Uskutočňujeme systematické monitorovanie úrovne procesov spoločnosti z pohľadu kvality, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a vplyvov na životné prostredie, zistené nedostatky dokumentujeme a zabezpečujeme odstránenie zistených nezhôd,

Prijímame preventívne opatrenia na predchádzanie nezhôd, rizík a havárií, zranení a poškodení zdravia.

Príprava zamestnancov

Sústavnou cieľavedomou prípravou zamestnancov zvyšujeme úroveň ich povedomia v oblastiach integrovaného manažérskeho systému,

Overujeme vedomosti a zručnosti zamestnancov a ich schopnosť správne reagovať na prípadné riziká a havarijné situácie.

Trvalé zlepšovanie

Pre naplňovanie politiky integrovaného manažérskeho systému stanovujeme konkrétne termínované ciele a programy s uvedením zodpovedných za ich realizáciu,

Sústavne hľadáme možnosti racionalizácie spotreby energií, vstupných surovín a materiálov a znižovanie množstva technologických odpadov,

Pravidelne preskúmavame a hodnotíme výsledky plnenia politiky, cieľov a programov IMS, využívame výsledky hodnotenia k jej aktualizácii a hľadaniu možností pre ďalšie zlepšovanie.

Vedenie spoločnosti ukladá vedúcim pracovníkom na nižších stupňoch riadenia oboznámiť s touto politikou všetkých zamestnancov spoločnosti a vytvoriť podmienky pre to, aby sa s ňou oboznámili a dodržiavali ju aj kooperujúci partneri.

Politika IMS je platná od februára 2009.

Vertikal-Solid spol. s r.o., Rožňavská Baňa 229/32, 048 01 Rožňava
Tel.: +421 58 733 15 34; Tel./fax: +421 58 732 79 84, Tel.: +421903905476, +421903602335, +421903632143; e-mail: vertikal-solid@vertikal.sk